Rubriky
Výrobky

Komplexná starostlivosť o Vašu pleť

Hľadáte kozmetiku, ktorá by naozaj spĺňala všetky hlavné funkcie, ktoré hodne požadujete a teda bola dokonale funkčná a práve zameraná na tie oblasti vašich problematických oblastí, ktoré by ste chceli podporiť vylepšiť, vzpružiť, dodať im viac vzhľadu alebo flexibility? Ak hľadáte kvalitnú zdravotnú kozmetiku, určite ste tu správne, pretože na našej internetovej stránke vám ponúkame tú najlepšiu zdravotnú kozmetiku, ktorá zameria váš problém a odstráni jeho dôsledky alebo vyhladí vrásky presne tak, ako ste si to predstavovali! Produkty Dr Nona patria medzi produkty z rady skutočne kvalitnej lekárskej kozmetiky, ktorá vám pomôže zamerať váš problém, ako napríklad veľa vrásky okolo očí a odstrániť ich vyhladiť už v priebehu veľmi krátkej chvíle po pár veľkých nanesenia, pretože kozmetika, ktorú vám ponúkame skutočne stojí za vyskúšanie. Napriek tomu, že mnoho kozmetických značiek väčšinou iba sľubuje to, čo nedokáže splniť, ak si vyberiete správnu kozmetickú značku môžete sa skutočne spoľahnúť na to, že výsledky budú stáť za to a že sa budete v tejto kozmetickej značke môcť vracať a znova a znova kvôli jej vysokej dostupnosti a rovnako tak aj perfektným výsledkom, ktoré vám skutočne zaručuje!

žena pred zrkadlom

Nech už preto hľadáte vyriešenie akéhokoľvek problému s vašou pleťou alebo pokožkou, radi by ste odstrániť vrásky vyhladili vašu pleť dodáva jej trochu viacej hydratácie, pružnosti a sviežosti alebo jednoducho hľadať iba produkty pre dennú starostlivosť o vašu pleť, určite neváhajte navštíviť našu internetovú stránku.

starostlivosť o pleť

Tie najlepšie produkty, ktoré skutočne stoja za vyskúšanie sa vám budú páčiť je iba z hľadiska krásneho štýlového a estetického prevedenia, ale aj vďaka perfektnej veľkosti, ktorá sa dokonale hodí napríklad do vašej kozmetickej taštičky, vďaka čomu si môžete zobrať so sebou na vaše výlety alebo kamkoľvek na cesty!

Rubriky
Financie

Aké sú možnosti zabezpečenia pohľadávky?

Oblasť riešenia nesplatených pohľadávok je pomerne náročnou a zaiste komplikovanou činnosťou, ktorá si vyžaduje komplexný právny rozhľad a skúsenosti. Nejeden podnikateľ sa ocitol v situácií, kedy reflektoval určité nezaplatené faktúry a dostal sa tak do obáv o ich splatenie zo strany dlžníka. Prirodzene, do zhoršenej finančnej situácie sa z času na čas môže dostať akýkoľvek subjekt, pričom v jeho záujme je predovšetkým budovať svoju spoločnosť a nie sa účelovo vyhýbať vyplateniu svojich záväzkov.

pracovní schůze

Na strane druhej, budovať však svoje podnikanie na dôvere v budúcich partnerov je pomerne riskantné. Nedostatočná obozretnosť môže poctivých podnikateľov dostať do nepriaznivých situácií. Práve i z toho dôvodu je potrebné pri uzatváraní obchodných vzťahov dbať na kvalitné zmluvné ošetrenie a pripraviť sa tak i na možnosť neplnenia záväzkov zo strany obchodných partnerov. Táto zásada násobne platí v prípade obchodných partnerov, s ktorými nemáte dlhodobé skúsenosti, prípadne nedisponujete s recenziami či profiláciou takýchto subjektov. Keďže v uvedených prípadoch nemáte dostatočné možnosti pre overenie platobnej disciplíny subjektu, je vhodné si zmluvný vzťah v určitom zmysle poistiť.

Na tieto účely existuje mnoho právnych inštitútov pre zabezpečenie pohľadávok, ktoré pozitívne ovplyvňujú obe zainteresované zmluvne strany, pričom veriteľom sú následné nápomocné najmä pri správe pohľadávok. Primárne je chránený veriteľ, ktorý má v prípade vzniku sporov či neplnenia záväzkov zo strany veriteľa posilnené hmotnoprávne a procesné postavenie pri vymáhaní pohľadávok. Na strane druhej zabezpečovacie prostriedky motivujú dlžníka k riadnemu hradeniu svojich záväzkov. Ako však tento inštitút funguje? Náhľadom do inštitútu zabezpečovacích prostriedkov je možné všimnúť si dve výrazné funkcie. Zabezpečovacie prostriedky majú v prvom rade preventívnu funkciu na základe toho, že z určitého pohľadu nútia dlžníka splatiť svoj záväzok riadne a včas. Pokiaľ však i táto forma motivácie nie je účinná, je následne uplatňovaná možnosť vedľajšieho zabezpečovacieho záväzku. Okrem uvedeného je však potrebné opomenúť i akcesorický charakter zabezpečenia, ktorý určuje, že vznik predmetného vedľajšieho záväzku môže nastať iba v prípade vzniku, existencie a trvania hlavného záväzku. Tento fakt tak chráni i subjekt dlžníka a nevytvára veriteľovi dvojnásobný nárok.

závatek

Pri konkretizácií jednotlivých zabezpečovacích prostriedkov sa odvíjame od občianskeho zákonníka, ktorý upravuje občianskoprávne prostriedky zabezpečenia záväzkov v ustanoveniach § 544 až 558 a zabezpečovacie prostriedky vecno-právnej povahy upravuje vo svojej druhej časti tretej hlavy – § 151a a násl. Na základe bližšieho náhľadu do uvedenej tematiky možno medzi zabezpečovacie prostriedky zaradiť záložné a zádržné právo, zmluvnú pokutu či ručenie, ako aj dohodu o zrážkach zo mzdy, prevod práva, zábezpeku a uznanie dlhu. Je dôležité podotknúť, že uvedené prostriedky nie sú vyslovene jedinými zabezpečovacími prostriedkami a ich inú ako uvedenú formu môže určiť i vzájomná dohoda medzi veriteľom a dlžníkom. Avšak, takéto (iné) zabezpečenie záväzku nesmie byť akýmkoľvek spôsobom zakázané zákonom. V tomto prípade môžeme do okruhu zabezpečovacích prostriedkov zaradiť napríklad i bankovú záruku, zmenku, notársku zápisnicu či obdobné právne prostriedky, možností je tak viacero. Uplatnenie jednej z možnosti zabezpečovacích prostriedkov vzniká vo väčšine prípadov z titulu zmluvy, kde sú zainteresované všetky zmluvné strany, a teda veriteľ, dlžník a napríklad aj ručiteľ. Ďalej môže vzniknúť na základe jednostranného vyhlásenia zainteresovanej osoby – dlžníka, a teda vo forme uznania záväzku. V ostatných prípadoch vzniká zabezpečovací právny vzťah na základe zákona. V tomto ohľade môžeme uviesť napríklad zákonné záložné a zádržné právo.

Vo všeobecnosti je vhodné zabezpečiť svoju pohľadávku vždy a poistiť si tak budúce vymáhanie pohľadávok. Vzhľadom na to, že existuje viacero foriem zabezpečovacích prostriedkov, je pochopiteľne možné vyvodenie vhodnosti priradenia konkrétnych prostriedkov k určitým obchodným vzťahom. Všeobecne sa výber vhodného prostriedku určuje na základe platobnej disciplíny a celkovej bonity obchodného partnera, resp. dlžníka, avšak mieru zabezpečenia určuje predovšetkým výška záväzku, doba jeho splácania či druh predmetného záväzku. Preto sa napríklad v prípade nehnuteľností javí ako osvedčený zabezpečovací prostriedok záložné právo či banková záruka v prípade obchodných vzťahov. Vhodne priradený zabezpečovací prostriedok je následne výrazne nápomocný v prípade vymáhania pohľadávok. Avšak nesprávne formulovaný alebo so zákonom nezosúladený zabezpečovací prostriedok dokáže v konečnom dôsledku veriteľovi spôsobiť skôr škodu ako zvýšiť šance pri vymáhaní pohľadávky. Máme tým na mysli predovšetkým zmluvne pokuty, ktoré bývajú v mnohých prípadoch protispotrebiteľské či príliš vysoké.

I keď je zmluvná pokuta ako forma zábezpeky veľmi obľúbeným a využívaným prostriedkom, stále sa vyskytujú určité medzery, ktoré vymáhací proces značne komplikujú. Veriteľom preto odporúčame sa pri správe pohľadávok obrátiť na profesionálne právne služby, ideálne so zameraním na oblasť vymáhania pohľadávok. Je dôležité, aby odborník analyzoval pohľadávku a i v prípade zlého uplatnenia zabezpečovacieho prostriedku vyvodil najlepšiu možnosť pre dosiahnutie uspokojenia pohľadávky. V ďalšom prípade majú kvalitné vymáhacie spoločnosti rozsiahle skúseností, na základe čoho veriteľom odporučia vhodnú formu budúceho zabezpečovacieho prostriedku. Pokiaľ máte o profesionálnu konzultáciu záujem, kontaktujte spoločnosť Claims Collection s.r.o., ktorá je lídrom v oblasti vymáhania pohľadávok.

pracovní schůze

V súvislosti s uvedeným je vhodné uviesť i ďalšiu možnosť zabezpečenia záväzku, a to postúpením pohľadávky. Princíp spočíva v tom, že dlžník alebo tretia osoba postúpi veriteľovi svoju pohľadávku. Postúpením pohľadávky teda dochádza k zmene v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá je však iba dočasná. Zánikom hlavného záväzku vzniká postupcovi právo domáhať sa spätného postúpenia pohľadávky. V inom slova zmysle môže obchodný partner zabezpečiť svoj záväzok vlastnou pohľadávkou a poskytnúť tak veriteľovi určitú formu zábezpeky. Tá je aktuálna v momente, kedy dlžník k určenému dátumu nesplní stanovené podmienky, na základe čoho veriteľ žiada priame plnenie od dlžníka pôvodného veriteľa.

Ako z obsahu vyššie vyplýva, možností zabezpečenia pohľadávok je mnoho a pri správnom uplatnení a formulovaní podkladov môžu byť veriteľom výrazne nápomocné. Ideálne je však poradiť sa s odborníkom. Pokiaľ vás možnosť zabezpečenia pohľadávky zaujala a doteraz ste ju nepoužívali, neváhajte kontaktovať právne oddelenie spoločnosti Claims Collection kedykoľvek.

Rubriky
Podnikanie

Sex priváty vás určite nezruinujú.

Pravidelný sexuálny život je pre dospelých ľudí nielen odporúčaný, ale dokonca aj nevyhnutný. Tých dôvodov je hneď niekoľko, takže by sme ich mali určite rešpektovať. Alebo by sme sa aspoň o to mali snažiť. Nedostatok sexu spôsobuje minimálne u väčšiny jedincov nervozitu, ktorá sa časom môže prehĺbiť aj do vážnejších zdravotných problémov. Takže prečo by sme to mali riskovať?

žena s mobilom

A dnes už aj muži bez stálej partnerky majú možnosti, ktoré im otvárajú dvere dokorán k sexuálnym zblíženiam s krásnymi ženami. A miestami, kde takéto služby tieto devy poskytujú, sú obľúbené a po celom Slovensku rozšírené sex priváty Privatportal. Sú to miesta, väčšinou ide o súkromné alebo prenajaté byty, kde ženy poskytujú svoje služby za finančnú odmenu. Táto ponuka dievčat zahrňuje okrem sexuálnych služieb aj eskortné služby a rôzne druhy erotických masáži, takže páni, ktorí zablúdia na stránky sex privátov, si dnes naozaj majú z čoho vyberať.

žena na posteli

A dostávame sa asi k najväčšej výhode súčasných sex privátov. A tou je internet. Podrobná a prehľadná ponuka dievčat, ktoré lákajú svojimi fotkami a informáciami o sebe, je na internete dostupná každému, kto má o podobné služby záujem. Stačí iba hľadať a svoje dievča tu určite nájde každý. A to nielen čo sa týka dostupnosti ponúkaných služieb, ale aj čo sa týka špecifických požadovaných služieb. Dievčatá sa na svojich profiloch snažia veľmi podrobne opísať, aké „špecialitky“ pánom ponúkajú, takže aj páni s nezvyčajnými sexuálnymi požiadavkami si vedia vopred nájsť dievča, ktoré dokáže splniť práve tie ich priania. Samozrejme, že jednou zo zverejňovaných informácii je aj cena za poskytnutú rozkoš. Takže sa nikto nemusí obávať, že na mieste bude od neho požadovaná nejaká premrštená suma. A ak sú predsa len nejaké nejasnosti, všetko si treba overiť pri prvom telefonickom kontakte, ktorý vždy predchádza samotnému stretnutiu.